Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH SEKOLAH


Setiap pelajar ialah individu yang berpotensi untuk berkembang maju dan mencapai kecemerlangan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara serta Falsafah Pendidikan Negara (FPN).

Usaha yang berterusan ke arah ini akan melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, gigih, kreatif dan inovatif serta bertanggungjawab dan berketrampilan untuk kejayaan serta kemajuan diri pada masa-masa hadapan.